Voľby – Választások

Komunálne voľby – 2018 – Helyhatosági választások 

10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.
A helyhatósági választások időpontja 2018. november 10.

Kandidát občianskej strany Most-Híd pre voľby starostu obce Milhosť

                 1.  Vojtech Gálffy, 56 r., stavebný inžinier

A Híd polgári párt migléci polgármester-jelöltje 

                 1.  Gálffy Béla, építészmérnök, 56 éves

Kandidáti občianskej strany Most-Híd pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

1. Attila Albert , 37 r., teamleader
3. Etela Gálffyová, 55 r., učiteľka MŠ
6. Rastislav Kišš, 30 r., živnostník
7. Milan Kuru, 53 r., murár
8. Jozef Maklári, 36 r., manipulant ČS

A Híd polgári párt migléci képviselő-jelöltjei

1. Albert Attila, 37 éves., csoport vezető
3. Gálffy Etelka, 55 éves., óvónő
6. Kišš Rastislav, 30 éves., vállalkozó
7. Kuru Milán, 53 éves., kőműves
8. Maklári Jozsef, 36 éves., operátor  _______________________________________________________
24.10.2018
Pred štyrmi rokmi po komunálnych voľbách sme odovzdali prosperujúcu obec v plnej kráse. Ľudia vtedy boli pyšní, že žijú v takej malebnej obci a cudzinci vychvaľovali jej dynamický rast.  Neúprosný čas však ukázal, že za také krátke obdobie  čo dokáže urobiť  neschopné vedenie s takou prosperujúcou obcou.
Po mnohých stretnutiach a rozhovoroch s občanmi z prvej ruky sme počuli čo trápi našich obyvateľov a najmä čo očakávajú od tých, ktorí sa majú starať o našu obec.  Poctivou  a systematickou prácou sme vybudovali  projekty ako:
 kompletná rekonštrukcia miestnych komunikácií v celej obci spolu      s rekonštrukciou rigolov na Kišperjéši,
– 
 výstavba námestia a chodníkov,   rekonštrukcia zvonice,
– 
rekonštrukcia nákupného strediska a pohostinstva,
– rekonštrukcia mostov,    úprava parkov a oddychových zón,
– 
výstavba detského ihriska,  výstavba vonkajšieho javiska za KD,
– 
rekonštrukcia cintorína a domu smútku,
–  
prestavba autobusovej zastávky,
–  
výstavba pamätného stĺpa padlým hrdinom I. a II. sv. vojny,
–  
nákup nehnuteľnosti a následná prestavba na klub dôchodcov,
–  
vytvorenie „Obecného domu“,
– 
výstavba atypických kvetináčov a lavičiek,
– 
nadstavba a prístavba obecného úradu.

Vymenované projekty boli vybudované z vlastných finančných prostriedkov bez úveru. Rekonštrukcia miestnych komunikácií bola financovaná z fondov EÚ. Ďalej pripomíname, že pri odovzdaní funkcie (3.1.2015) obec mala na účtoch finančné prostriedky vo výške 158.346,54 €.

Nové vedenie  rozpracované projekty nedokončilo a čo je smutnejšie ani sa nestarali o vybudované diela čo postupom  času začalo chátrať.

Nie mesiac pred voľbami  treba  začať pracovať!                                                

Keď naďalej ostane toto vedenie radšej  sa odsťahujeme  z tejto dediny“ vyslovilo viacero rodín čo naznačuje, že  JE NAJVYŠŠÝ ČAS NA ZMENU!!!                                                                         Voľte istotu !            Voľte nás !                                                                           – aby naši občania sa nebáli od pomsty terajšieho vedenia, aby mohli slobodne vyjadriť svoj názor, aby mohli kritizovať prešľapy vedenia, aby mohli bez obáv sa navzájom porozprávať.

Kandidáti občianskej strany MOST-HÍD sa skladajú z ambicióznych mladých ľudí, plných elánu pracovať pre našu spoločnosť stmelený so skúsenými kandidátmi, ktorí už dosiahli veľa pozitívnych výsledkov pri zveľaďovaní obce. 

Naše priority:

 • Pomáhať sociálne slabším rodinám
 • Otvoriť klub pre dôchodcov
 • Dokončiť rekonštrukciu chodníkov na Kišperjéši
 • Vybudovať spevnenú miestnu komunikáciu na p.č. 397 (poľná cesta medzi záhradami)
 • Opraviť poľnú cestu k jazeru
 • Výstavba autobusovej zastávky pri Kišperjéši
 • Znížiť miestne dane a poplatky
 • Zabrániť podhodnotenému rozpredávaniu obecného majetku a obecnej pôdy
 • Podporiť separovaný zber odpadu, rozmiestniť 1100 l nádoby v obci, zabrániť vzniku čiernych skládok
 • Vybudovať „kaskády” na zachytenie prívalovej vody v „Mélyúte
 • Pravidelná údržba miestnej zelene
 • Dohliadnuť na čistenie a údržbu koryta Sokolianského potoka
 • Výstavba nájomného bytu
 • Obnova budovy domu smútku a vybudovanie zvoničky na cintoríne
 • Pravidelná údržba vybudovaných diel ( atypických lavičiek, kvetináčov, mostov, pamätného stĺpa atď. )
 • Vybudovať detské a multifunkčné ihrisko
 • Nami zavedené podujatia a akcie ( Karneval, Majáles, Deň obce, Milhosťská podkova, Úcta k starším a Mikuláš ) zvýšiť na pôvodnú úroveň.

Ak Vás oslovili naše vytýčené ciele, prosíme prejavte nám Vašu dôveru a 10. novembra 2018  zakrúžkujte kandidátov občianskej strany Most-Híd. 

_______________________________________________________________

Zákony v obci neplatia rovnako pre každého?!…..

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť uznesením č. 3/12-2015 zo dňa 15.12.2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní v Obci Milhosť(ďalej len VZN).

V zmysle čl. 2, bod 1., VZN miestom na umiestňovanie volebných plagátov v obci je oznamovacia tabuľa na námestí obce pri autobusovej zastávke. Podľa čl. 2, bod 3., VZN umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách je zakázané. Dohľad nad dodržiavaním ustanovenia VZN vykonáva hlavný kontrolór a osoby poverené starostom obce (čl.5, bod 2., VZN).

V obci Milhosť od 13.2.2016  pri obecnom úrade na verejnom priestranstve na stĺpe elektrického vedenia je umiestnený volebný plagát politickej strany MKP-SMK. Porušenie čl. 2, bod 3., VZN !                                                                                                 Starosta obce (predseda MO politickej strany MKP-SMK) každý deň chodí  do práce pri uvedenom plagáte a svojou nečinnosťou toleruje porušenie VZN !!! Na politickú stranu MKP-SMK v Milhosti neplatia zákony?!  Čo môžeme očakávať od hlavného kontrolóra, ktorý  je  na kandidátnej listine politickej strany MKP-SMK?!

_____________________________________________________________

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 – helyhatosági választások 2014