Úvod – Kezdőlap

Vítame Vás na našej web stránke.

Köszöntjük Önöket weboldalunkon.

______________________________________________________________

Komunálne voľby 2018!

Ešte 
dní.

Prosím nezabudni, že sa blíži…

______________________________________________________________

Naposledy zverejnené články:

  • Likvidácia čiernej skládky,  Aktuality-Aktuális,   dňa 13.10.2018
  • „Proste, ŐŐŐ… “ máš smolu! ,   Postrehy-Észrevételek,   dňa 11.10.2018
  • Obecný úrad v Milhosti je viac zatvorený pred občanmi ako otvorený,               Aktuality-Aktuális,  dňa 10.10.2018
  • Návod na likvidácia odpadu v Milhosti,  Úvod-Kezdőlap,   dňa  5.10.2018

________________________________________________________________

Návod na likvidáciu odpadu v Milhosti                                               5.10.2018

Počas starostovania Ing. Štefana Nagya v našej obci starosta a niektorí poslanci  podobným spôsobom sa zbavujú odpadov. Na priložených fotkách je odpad uložený z rekonštrukčných prác chodníka.

čierna skládka

Starosta bol upozornený, že čiernu skládku sme odfotili a zároveň sme ho vyzvali  k urýchlenej náprave, načo  zareagoval arogantne slovami: „ nič nám do toho kde je odpad umiestnený a odpad bude likvidovaný.“ O spôsobe likvidácie sme sa viac nedozvedeli, ale vieme si to domyslieť, lebo následne  začali voziť k odpadu zeminu. Po informovaní, že  sa to zverejní už sa neodvážili odpad zakryť  navozenou zeminou.

Podľa nás ani argumentácia, že sa jedná len o dočasnú skládku neobstojí, lebo  obec má dostatok spevnených plôch, ktoré môže využiť na daný účel.

Záverom neostane nám nič iné len dúfať, že zverejnením  článku sa nám podarí dosiahnuť, aby v našej obci sme mali o jednu čiernu skládku menej.

______________________________________________________________

Od 5.6.2016 návštevníci našej webovej stránky majú možnosť písomne komentovať články a vyjadriť  svoje názory.

______________________________________________________________

Dúfa, že sa umúdri…                                                                                           

                                                                                                                                           17.4.2016           Podľa našich vedomosti žijeme v demokratickom a slobodnom štáte, ktorého súčasťou  je aj Obec Milhosť, kde ústava Slovenskej republiky zaručuje svojím občanom  právo vyjadrovať svoje názory (kladné alebo záporné) slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.  

Vedenie obce Milhosť na čele s hlavným kontrolórom si myslia, že s dvoma žalobami a 5 trestnými oznámeniami (doposiaľ) na Ing. Vojtecha Gálffyho umlčia tvorcov tejto webovej stránky v šírenie informácií a poukázaní na neschopnosť vedenia obce Milhosť a na nehospodárne nakladanie s majetkom obce zo strany predstaviteľov obce.   Na zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ)  v Milhosti dňa 18.3.2016 Ing.  J. Filipko hlavný kontrolór (HK) vyjadril svoje želanie a dúfal, že p. Gálffy  zruší túto webovú stránku     (zavrie to obecné okno, kt. tak vadí aj kronikárke obce). Asi to otvorené okno im robí  veľký prievan  v „rozpočtoch“ a v chýbajúcich papieroch. Ďalej naznačoval  (vyhrážal) p. Gálffymu, že keď sa neumúdri má v zálohe aj ďalšie kontroly. 12 rokov pôsobenia Ing. Vojtecha Gálffyho vo funkcii starostu obce je dostatočne dlhá doba na to, aby  sa mal v čom hrabať. Taký kontrolór je veľmi užitočný a potrebný pre obec. Od jeho nástupu do pracovného pomeru  zápisnice zo zasadnutia OZ konečne majú aspoň akú-takú štábnu kultúru. Výnimku tvoria diskusie, kde je uvedené len to čo vyhovuje a ako vyhovuje vedeniu obce. Zaujímalo by nás, že v ktorej obci má HK v pracovnej náplni písanie zápisnice alebo pátranie resp.  zisťovanie kto je vlastníkom domény? 

Snaha a rozum HK sa cení navýšením platu, aby sme boli presní citujeme so zápisnice OZ: „za jeho kladný prístup k riešeniu problémov a obetavú prácu…. “ len škoda, že pri toľkých dôsledných kontrolách prác predošlého starostu sa mu nezvýši čas na plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podľa HK pri svojej kontrolnej činnosti roka 2015 nezistil žiadne porušenie zákonov a právnych predpisov zo strany vedenia obce, asi aj preto bol odmenený s 15% navýšením svojho platu.

Pán Ing. Filipko tak zanietene pracuje a hľadá vhodný spôsob, aby čitatelia sa nedozvedeli medzi inými ako:                                                                                                                                   – starosta obce Ing. Nagy Štefan svojvoľne (bez súhlasu poslancov) uhradil sumu  35.573,40 €  Obci Kechnec (vyúčtovacia faktúra za odber vody ) po 4 dní  od doručenia faktúry t.j. 16.1.2015  v rozpore s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.. Obec Milhosť v čase úhrady nemala schválený rozpočet na rok 2015.  Svojvoľné konanie starostu poslanci spätne legalizovali 30.1.2015!!! Aby  odpútali pozornosť za svoje protiprávne konanie obvinili predošlého starostu a podali naňho trestné oznámenie!                                   – starosta obce prenajímal bezodplatne obecný majetok bez schválenia OZ  a bez uzatvorenia zmluvy. Starosta svojím konaním porušil § 6 Zásad hospodárenia s majetkom obce Milhosť preto prokurátor okresnej prokuratúry podnet postúpil hlavnému kontrolórovi obce na vybavenie.                                                                                                        – obecné zastupiteľstvo prijíma protiprávne uznesenie napr. uznesenie č. 1/5-2015, uznesenie č. 2/5-2015 zo dňa 29.5.2015. Na základe protestu prokurátora obecné zastupiteľstvo muselo napadnuté uznesenie zrušiť ako nezákonné!                            – starosta na úkor obce podporuje  podnikanie zástupcu starostu Gabriely Szedákovej, čím porušuje § 10, § 7 ods. 1 a ods.2 písm. c) a § 9 ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na tieto porušenia vyššie cit. zákona upozornil prokurátor a navrhol OZ toto upozornenie prejednať a prijať opatrenia, aby v budúcnosti k podobným prípadom porušovania zákona nedochádzalo.

           To, že na našej webovej stránke sa hanobí dobré meno obce Milhosť si vyprosíme, lebo  je KLAMSTVO!!! Hanobenie dobrého mena obce robia svojimi činmi a skutkami predstavitelia obce na čele so starostom a zástupcom starostu.

 _____________________________________________________________

Örömmel tölt el bennünket, hogy a honlapunk látogatottsága  napról napra növekszik. Nem egész 3 hónap alatt a  látogatók száma meghaladta az 2100-at.  A község elöljárósága viszont nehezen viseli el, hogy akadnak olyan személyek akik az igazság nyilvánosságra hozásáért harcolnak, miközben rámutatnak a falu vezetőségének hibáira, megkérdőjelezik döntéseiket.  A vezetés nem tud beletörődni abba, hogy akadnak olyan egyének akiket érdekel a falunk sorsa.

Teší nás, že návštevnosť našej webovej stránky zo dňa na deň  rastie. Za necelé tri mesiace   prekročila hranicu 2100 návštevníkov. Predstaviteľov obce to však neteší, naopak ťažko znášajú, že sú ľudia ktorí  poukazujú  na chyby vedenia obce, spochybňujú správnosť ich rozhodnutia a bojujú za to aby pravda vyšla najavo. Nevedia sa zmieriť s tým, že  sa nájdu občania, ktorých zaujíma napredovanie našej obce a nakladanie s verejnými prostriedkami.

______________________________________________________________

Kukučka obyčajná je vták, ktorý úspešne parazituje v hniezdach iných vtáčích druhov a navyše je schopná hostiteľské hniezda si aktívne vyberať.

Súčasní predstavitelia obce  majú podobné vlastnosti a navyše sa vychvaľujú s prácou iných ľudí. Volajú sa kukučkovia.

A kakukk a madarak közül az egyetlen élősködő, úgynevezett parazita. Létezése  során számos trükköt fejlesztett ki más madarak becsapására.

Ezen tulajdonságokkal  rendelkezik a község jelenlegi előljárósága miközben  idegen tollakkal ékeskedik.

 

 

 

Aktualizované – Frissítve: 2018.10.05.