Aktuality – Aktuális

______________________________________________________ 

Obrovský „pozemkový biznis“ pred voľbami                                              5.11.2018

 Poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva  v Milhosti dňa 13.4.2018 schválili predaj pozemkov v rozlohe 2.520 m2  v prospech NDS za kúpnu cenu 14,928 €/ m2.  Obec za predaj obdŕžala finančné prostriedky vo výške 37.618,56 €.

Tí istí poslanci o dva mesiace  na to dňa 20.6.2018  bez námietky schválili  predaj pozemkov  v rozlohe 141.543 m(14,15 ha) v prospech UND – Štrkopiesky, s.r.o., Košice za cenu 3,34 €/m2. Obec za predaj mala obdŕžať finančné prostriedky v sume 472.754 €.

            Pre zaujímavosť uvádzame, že predajná cena pozemkov v dobývacom priestore už pred 10 rokmi bola 6,50 €/m2 a z roka na rok sa zvyšuje. 14,928 €/ m2 považujeme za reálnu cenu.

 Ing. Jozef Filipko hlavný kontrolór obce celý predaj pripomienkoval len, že obec má vo vlastníctve 215 ha pozemkov a výmera ktorú chce odkúpiť spoločnosť tvorí 6,5 % z celkovej výmery (cit. zo zápisnice 3/2018).

Pripomíname, že podľa ustanovenia §18f  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení medzi úlohami hlavného kontrolóra patrí aj kontrola zákonnosti, hospodárnosti  a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.

Predaj až 14,15 ha pozemku za pätinovú cenu  nevadilo nikomu z vedenia obce a ani hlavnému kontrolórovi!  

Jednoducho sa dá vypočítať, že obec „ koľko zarobila správnejšie prerobila“  na tom „obrovskom pozemkovom biznise“.                                                                                            Obec za predané pozemky v rozlohe 141.543 m2 pri kúpnej cene 14,928 €/ m2 mala obdŕžať 2.112.954,- €   namiesto  472.754,-  €. Rozdiel činí: 1.640.200,- € .

 Sme toho názoru, že  vedenie obce na čele s Ing. Štefanom Nagyom  ukrátilo Obec Milhosť a tým aj občanov obce  o finančné prostriedky vo výške cca. 1.640.000,- €            čo v prepočte na starú menu činí cca. 49.400.000,-  Sk.

 Nad celým predajom visia  tri veľké otázniky:                                                                prečo predalo vedenie  až 14,15 ha pozemkov pred voľbami?                                                 – prečo vedenie obce nevypísalo riadnu súťaž na predaj  pozemkov v rozlohe        141.543 m2?     ( inač povedané  prečo vylúčili ostatných záujemcov zo súťaže?)                      – prečo predali pozemok len za cenu 3,34 €/ m2, oproti mesiac predtým predanému pozemku za cenu  14,928 €/ m2??!!  

            Neostane nám nič iné len veriť, že dôjde k náprave  a dúfať, že ten pozemkový biznis neostane bez povšimnutia aj u kompetentných orgánov.

__________________________________________________________

 Porušuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám              21.10.2018

               Od nástupu Ing. Štefana Nagya do funkcie starostu obce na obecnom úrade v Milhosti pravidelne sa porušuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na svoju obhajobu pred vyšetrujúcimi orgánmi sa vyhovára slovami:         „…. na počet zamestnancov, technické zlyhanie, zlyhanie webu a podobne, na druhej strane môže ktokoľvek prísť na Obecný úrad a požiadať o príslušné dokumenty, a bude mu vyhovené …“   Vlastné skúsenosti nám  potvrdili opak. Na päť žiadosti sme dostali od starostu  5 zamietavých rozhodnutí.                                                                                                             Môžeme skonštatovať, že naše žiadosti „vybavil“ na 100%.

                                                                                    Od októbra 2017 do dnešného dňa  na oficiálnej web stránke obce Milhosť nie sú zverejnené žiadne faktúry a ( nikoho to ne s…).  Zarážajúce je, že niektoré zmluvy a dokumenty ukrýva pred obyvateľom pod iným názvom.                                                                         Jeho volebným heslom je :   „ S hlbokou úctou a pokorou voči obci a jej obyvateľom pre lepší a krajší život v Milhosti!“.                                                                         Zaujímalo by nás a aj našich čitateľov, kto a čo zlyhalo zase na OcÚ  v Milhosti. Pravdepodobne starosta, koho treba vymeniť!!!                                                              ____________________________________________________                                                                                                                                                             Likvidácia čiernej skládky                                                                              13.10.2018

             Dňa 5.10.2018 sme zverejnili článok pod názvom „Návod na likvidáciu odpadu v Milhosti“, kde sme upozornili širokú verejnosť na ďalšie protizákonné konanie starostu obce Milhosť  Ing. Štefana Nagya.  Betónový odpad z rekonštrukcie chodníka,  pravdepodobne na pokyn starostu uložili  na ornú pôdu k lesíku. Keďže to bolo  na začiatku rekonštrukčných prác a jednalo sa o prvú fúru predpokladáme, že takým spôsobom sa chceli zbaviť aj zvyšného odpadu.

Na smolu starostu sme zakročili v poslednej chvíli a zverejnili  ich úmysel – odpad  zakryť  s privezenou zeminou!  

stav 5.10.2018

stav 9.10.2018

 

Na naše počudovanie  9.10.2018 už čierna skládka zmizla. Kde sa zbavili odpadu nevieme, ale Milhosťský kataster je dosť veľký.                                                                                                          Čo môžu očakávať  obyvatelia obce od takého človeka, ktorý má za povinnosť chrániť  našu prírodu  a  odváži  sa k takému nehoráznemu činu mesiac pred komunálnymi voľbami?! Podotýkame, že nejedná sa o ojedinelí prípad. Viacero podobných čiernych  skládok  vzniklo počas posledného volebného obdobia s výdatným prispením vedenia obce. Okresný úrad Košice-okolie, odbor životného prostredia tiež riešil protizákonné uloženie odpadu (čiernej skládky) terajšieho poslanca OZ.                                                                   Kým celá  spoločnosť bojuje proti vzniku čiernych skládok,  náš starosta to smelo toleruje.

Dúfame, že voliči svojimi hlasmi  nebudú podporovať takto zmýšľajúcich kandidátov v komunálnych voľbách 10. novembra 2018.

__ _____________________________________________________________

                                                                                                                                              8.10.2018

 Obecný úrad v Milhosti je viac zatvorený pred občanmi ako otvorený

          Pred voľbami v roku 2014 Ing. Štefan Nagy a terajší poslanci sľubovali, že chcú vytvoriť taký obecný úrad kde sa ľudia nebudú báť prísť a povedať svoj problém či názor a oni im  pomôžu s riešením problémov. Kto bol na OcÚ v Milhosti v úradnej záležitosti alebo len sa poradiť  so starostom, po troch vetách zistil s kým má dočinenia a ako  promptne vybavuje podanie.                                                                                                            Ing. Štefan Nagy vytvoril taký OcÚ, že ľudia sú šťastní keď vôbec sa dostanú do budovy lebo je stále zatvorený!!!  Každý štvrtok majú nestránkový deň,  na piatky  naplánujú školenia alebo  čerpajú dovolenku. V lete čerpajú 2 týždne dovolenky,  po dni obce ďalší týždeň je úrad zatvorený. Pri havárii kotla ďalší týždeň, nehovoriac o tom, že už od 23. decembra do 2. januára občan nemá šancu riešiť svoje záležitosti na OcÚ z dôvodu zátvoru.

Perličkou je posledný zátvor od 24.9. do 27.9., od 2.10. do 5.10. a od 9.10 do 11.10.2018 čo odôvodnili prerušením distribúcie elektriny. Podotýkame,  že aj v susednej obci mali prerušenú distribúciu elektriny, ale  OcÚ fungoval keď aj v obmedzenom režime a nemali zamknuté vchodové dvere pred občanmi.

Zaujímalo by nás z akého dôvodu mali zamknuté vchodové dvere na obecnom úrade v Milhosti od 24.9. 2018, keď  starosta a sekretárka boli v budove. Na fungovanie podateľne nie je potrebná elektrina, stačí obyčajné razítko. Obávame sa, že tento režim fungovania OcÚ tak sa zapáči starostovi, že bude v tom pokračovať až do volieb. Kto  nevie, obec má zakúpenú elektrocentrálu, čo sa využíva na výrobu elektriny a v prípade použitia úrad môže bezproblémovo fungovať. Lenže obecná centrála pracovala na plný výkon na dvore starostu, ktorú využívala  firma  pri  stavebných prácach.    Predsa práce u starostu sú dôležitejšie ako fungovanie obecného úradu.

Nemáme žiadne pochybnosti  o tom, že starosta zaplatí za nájom elektrocentrály ako aj za použitú pohonnú hmotu, tak ako to urobil pri protizákonnom odbere vody z obecného hydrantu na napúšťanie svojho bazéna. Čo nás teší, že po zverejnení protizákonného konania starostu už bazén nepoužíval. Asi odber vody cez vodomer je drahší ako cez hydrant.                                _______________________________________________________________

Starosta si napúšťa svoj bazén z verejného hydrantu.

Starosta Obce Milhosť Ing. Štefan Nagy a zamestnanec obecného úradu Andrej H.  boli  pristihnutí ako dňa 16.7.2017 vo večerných hodinách od 20,30 hod. – do 21,30 hod.  pod  rúškom tmy  napúšťajú bazén na pozemku starostu vodou z verejného vodovodu cez  obecný hydrant.                                                                                                                            Niektorí občania z obce  neverili vlastným očiam, keď uvideli počínanie starostu obce  a zamestnanca obecného úradu. Človek, ktorý má byť vzorom a ísť príkladom pri  dodržaní  právnych predpisov a zákonov Slovenskej republiky robí presne naopak.

Zneužíva svoje postavenie.

Keď starosta uvidel, že ho nahrávajú resp. fotia, začal sa správať podráždene, vulgárne  nadával dotyčnému a zaútočil naňho – fyzicky ho napadol, chcel mu z rúk vytrhnúť a zničiť fotoaparát – našťastie bezúspešne! Sestra starostu na obhajobu bračeka  vykrikovala cit.: „keď ste boli vy pri moci aj vy ste kradli …“.

Zlodej kričí ,chyťte zlodeja…

Prečo starosta nenaplnil bazén s vodou pretekajúcou cez vlastný vodomer nie je ťažko uhádnuť. Odber pitnej vody z verejného vodovodu cez hydrant neprechádza cez vodomer teda nie je meraný. Pre informáciu uvádzame, že hydranty v obci neboli a nie sú umiestnené za účelom napúšťania bazénov starostu či poslancov OZ, ale na  riešenie mimoriadnych udalosti (napr. hasenie požiarov atď.).

Sme zvedaví, kto zaplatí tohtoročné čľupkanie starostu v bazéne?!! Podľa našich skúsenosti odpovedí sa nedočkáme!!! Jedno je však isté, že „krízový štáb“ už zasadal, aby zase spätne vyžehlil ďalší prešľap starostu. Aspoň si zarobia na mimoriadne odmeny.

Obecné zastupiteľstvo na čele so starostom  uznesením č. 7/2-2016 zo dňa 18.3.2016 poverilo hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Filipka (na základe výsledkov kontroly a jeho dôvodného podozrenia), aby podal trestné oznámenie na bývalé vedenie za neoprávnený odber pitnej vody pre zborový dom a pre podozrenie zo zanedbania povinnosti pri správe cudzieho majetku, resp. zneužitie právomoci verejného činiteľa. Pritom zborový dom bol riadne napojený na vodomer, nedošlo k poškodeniu plomby na vodomere, teda  odber vody bol meraný.

Je zaujímavé, že o zverejnenie  uznesenia vyšetrujúceho orgánu ani  kontrolór a  ani vedenie obce nemá záujem. Podľa tvrdenia starostu obec nedisponuje so žiadnou písomnosťou čo sa týka uvedeného trestného oznámenia  a  nemá právo prístupu ku korešpondencii kontrolóra obce. V preklade to znamená, že  spýtať sa môžeš, ale odpovede  sa nedočkáš.

Na záver ešte jedna „pikoška“:

Pri prebiehajúcej rekonštrukcii reformovaného kostola sám Ing. Štefan Nagy ponúkol, aby robotníci odoberali vodu na stavbu z verejného vodovodu z hydrantu.  Zuzana M. s tým nesúhlasila z dôvodu, že cirkev nepotrebuje nezákonne odoberať vodu a dodala ešte, že nedávno bola vypočutá na polícii ohľadom trestného oznámenie  vo veci neoprávneného odberu pitnej vody pre zborový dom. Starosta jej na to odpovedal s úsmevom na tvári: cit.: „a čo si z toho mala…“

Kto zneužíva svoju právomoc verejného činiteľa ????????

Čo nato J. Filipko a poslanci ??!!

Bude ďalšie trestné  oznámenie, a na koho ???

_____________________________________________________________

Vyhodnotenie roka – trochu inak…

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ)  v Milhosti dňa 18.3.2016  došlo k  verejnému zastrašovaniu a osočovaniu členov rodiny V. Gálffyho,  ktorá  prišla na  zasadnutie  vypočuť sľubované vyhodnotenie roka  2015  ako aj plán práce na rok 2016. Starosta obce, OZ  a hlavný kontrolór s pomocou ROZTLIESKAVAČOV pravdepodobne naplánovali celý „kultúrny program“. Stredobodom programu bolo zatočiť s bývalým starostom obce Ing. Vojtechom Gálffym, aby im už konečne dal  pokoj, nekontroloval, nekritizoval.                                                                                                       Z vyhodnotenia Ing. Štefana Nagya sme sa dozvedeli čo všetko pokazil, zanedbal bývalý starosta  v roku 2014 a aké namáhavé bolo novému vedeniu pripevniť dosku na kuchynskú linku, vymeniť bojler – ohrievač vody  v MŠ, namontovať  vodovodnú batériu,   dotiahnuť skrutku – čiže bežné údržbárske práce. Starosta, ktorý v obci počas roka niečo urobil nie je odkázaný vo svojom vyhodnotení  také práce vymenovať ( lebo berie to ako samozrejmé)  a nepovažuje to ako pracovný výkon nedaj bože za úspech!                                                           Bez nich predošlé vedenie tieto maličkosti by asi nevedelo urobiť.

No za všetko im veľká VĎAKA… podľa nás  patrí im okrem odmeny  aj obrovská MEDAILA

To je tá veľká zmena čo obec potrebovala !!!!!!

Počas pôsobenia vo funkcii starostu obce Ing. V. Gálffyho sa vyhodnocovali práce ako: Prístavba a nadstavba budovy obecného úradu v hodnote cca. 150.000,- € , Rekonštrukcia budovy Pohostinstva a Rozličného tovaru v hodnote cca. 40.000,- €, výstavba detského ihriska, rekonštrukcia miestnych komunikácií v hodnote cca. 10.000.000,- Sk výstavba chodníkov, výstavba námestia, výstavba autobusovej zastávky, oprava zvonice, oprava požiarnej zbrojnice, prestavba mostov, rekonštrukcia fontány, rekonštrukcia domu smútku a cintorína, výstavba atypických kvetináčov v obci, výstavba lavičiek na cintoríne a na námestí obce, nákup nehnuteľnosti rodinného domu č. 61 v hodnote 1.000.000,- Sk, rekonštrukcia nehnuteľnosti budovy č. 61, nákup nehnuteľnosti rodinného domu č. 57 v hodnote  200.000,- Sk vyčistenie Sokolianskeho potoka v celom k.ú. Milhosť alebo vypracovanie nového územného plánu obce a pod., aby sme spomenuli len tie najdôležitejšie. Netreba zabudnúť  ani na finančné prostriedky, ktoré Ing. Štefan Nagy „zdedil“ od bývalého vedenia  vo výške 158.346,54 € v prepočte na koruny takmer 5 miliónov korún slovenských čo stihli utratiť za jeden rok.

ÚBOHÉ je, akým spôsobom sa vyhovára  Ing. Štefan Nagy a útočí na bývalého starostu,  aby zakrýval svoju nemohúcnosť a neschopnosť, zamlčal chyby a nedostatky vo vedení obce, za čo berie plat vo výške 1600 eur mesačne.

Vyhodnotenie roka 2015 starosta naplánoval resp. zaradil do programu rokovania OZ konaného dňa 15.12.2015, ktoré pred začiatkom zasadnutia odložil na nasledujúce zasadnutie a nahradil to s odsúhlasením navýšenia svojho platu. Z dôvodu, že starosta nezaradil ani do programu v nasledujúcom rokovaní OZ (január 2016) občania v diskusií požiadali starostu o vysvetlenie. Starosta na počudovanie prítomných oznámil, že nemá to ešte pripravené, ale keď to urobí zverejní  aj na úradnej tabuli. Po 3 mesiacoch sme sa dočkali (keďže zabudol to zverejniť) a nechceme aby ostatní občania, ktorí neboli na zasadnutí prišli o ten zážitok, správu   môžu vypočuť v originálnom znení.

Päť stranná správa ako uviedol Ing. Štefan Nagy zaručuje dobrú zábavu poslucháčom. Celá tragifraška ukrížovania Ing. Vojtecha Gálffyho  v Milhosti týždeň pred  veľkým piatkom bola starostlivo naplánovaná. Nasledovalo vystúpenie hlavného kontrolóra Ing. Filipka a zástupcu starostu G. Szedákovej. K vyvrcholeniu došlo v diskusií.

Vyhodnocujúci prejav starostu obce smeroval k tomu,  aby presvedčil prítomných o tom, že  Ing. Gálffy  počas  pôsobenia vo funkcii starostu obce Milhosť pre obec neurobil nič, zneužíval svoju právomoc, odcudzil a spreneveril  majetok obce. V presvedčovaní   je nápomocný aj hlavný kontrolór, ktorý prežúva  sa  v spisoch z roku     2013 – 2014 a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia hľadá, či predchádzajúci starosta všade podával presne a hlavne správne bodky a čiarky. Keď nie, potom konzultuje s právnikom obce a dávajú  návrhy na trestné oznámenia.  Snaha  sa cení!! V podobe zvýšenia platu  o 15% . Na odsúhlasenie majú k dispozícii potrebných päť rúk. (tie ruky v mnohých prípadoch odsúhlasia aj to o čom nemajú ani  potuchy).

Dávame do pozornosti návštevníkom stránky súvisiaci článok Veľa muziky, málo roboty….. (Postrehy-Észrevételek).

_________________________________________________________

Obecné okno ostalo otvorené….  na internete!!!

Vyvrcholením zasadnutia konaného dňa 18.3.2016  bola diskusia, kde prehovorila zástupca starostu G. Szedáková a občania „inteligentní a vzdelaní“. V ich rečníckom prejave nechýbali tvrdé slová, urážky a klamstvá a  hovorili len polopravdu, ktorá im vyhovela.  Samozrejme nie k programu a k téme zasadnutia, ale na osočovanie a ponižovanie rodiny Vojtecha Gálffyho.   Dotknutá rodina  nemala ani šancu sa obhájiť, lebo zástupca starostu Szedáková zakročila a  nedovolila to.

S dobrým pocitom „teraz sme to ukázali!!“… pokračovali v  urážkach. 

Eva Szakácsová rozširovala nepravdivé tvrdenia (klamstvá), ktorými znižovala  morálny profil rodiny  v očiach ostatných občanov. Ako „úctyhodnej“ a nestrannej kronikárke obce doporučujeme naštudovať § 373 Trestného zákona.  Vo svojej  kázni presviedčala prítomných o neslušnom správaní a  hriechoch pani Zuzany M. Zo zvukového záznamu diskusie  posledné „vystúpenie“ nezverejňujeme z dôvodu  vulgarizmu,  hrubým urážkam a nedôstojnosti voči menovanej rodine, čo starosta obce a poslanci OZ úsmevom sledovali a podporili.                                                                                                                            V závere pani zástupkyňa vyzvala občanov, aby priložili ruku k dielu!

Nestalo sa to po prvý krát, že  zasadnutie OZ  kleslo na  „úroveň  krčmy“ a  vedenie  také kultivované správanie  podporilo.                                                                                                      Súčasní predstavitelia  obce si myslia, že zastrašovaním zvyšujú svoju osobnostnú príťažlivosť a  popularitu medzi občanmi.

_________________________________________________________

Miglécen megjelent az első „kukás“ plagát

Ha erre a plagátra ránéznek  a lakosaink mindjárt a SZEMÉT jut az eszükbe.                       Sok ember számára rejtély marad, hogy mit takar a „ Komunnélis hulládek“ kifejezés.     Az  MKP-SMK –s polgármesterünk biztos tudja erre is a választ.

Valószínüleg hagyomány teremtés céljából bevezetik községünkben december 26–án (karácsony másodnapján) a szemétszállítást. Meglepetés lesz ez a kukások számára is.

_________________________________________________________

Čo pred rokom bolo protizákonné, po roku je legálne!

Poslanci OZ na svojom zasadnutí konaného dňa 30.1.2015 uznesením č.3/2-2015 zrušili uznesenie č.2/10-2014 o neuplatňovanie programov v rozpočte obce Milhosť predošlého vedenia s odôvodnením, že bolo prijaté v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z.z.

Keďže starosta obce Ing. Štefan Nagy obvinil predošlé vedenie, že prijalo uznesenie, ktoré nie je v súlade s cit. zákonom  Ing. Vojtech Gálffy požiadal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam, aby  starosta obce uviedol, ktorý paragraf  zákona č. 583/2004 Z.z. bol porušený.

Odpoveď starostu citujeme: „ Predchádzajúce Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 2/10-2014 zo dňa 11.11.2014, ktoré nemali prijať pred ďalším volebným obdobím. Takýmto rozhodnutím ovplyvnili prácu nového vedenia obce Milhosť. Dôvod pre ktorý sme toto uznesenie zrušili, bol po konzultácii s účtovníčkou obce Milhosť“.

Na zasadnutí OZ zo dňa 29.1.2016 poslanci prijali uznesenie č. 2/1-2016 o neuplatňovanie programového rozpočtu obce. Čo pred rokom vedenie obce jednohlasne považovalo za protizákonné teraz to isté jednohlasne odsúhlasili bez námietky resp. pripomienok. Pravdepodobne starosta zabudol konzultovať s účtovníčkou obce                         ( účtovníčka sa nemenila).  

 ________________________________________________________

„Egyszer volt, hol nem volt…. MÁR NINCS ÉS NEM IS LESZ?!“

Minden év utolsó hónapjában karácsonyra a falu lakossága ingyen és bérmentve falunaptárt kapott az önkormányzattól.

Így ment ez 2006-2014-ig. Ez a naptár híven tükrözte a polgármester a képviselők és a lakosok munkáját, életét. 2015 utolsó hónapjában hiába várták a lakosok az ajándékot. Megkérdeznék: „ Hol van a naptár ami bizonyíthatná a község vezetőségének ígéreteit ,munkáját és rátermettségét? “ Ez nem hiányzik senkinek?! Vagy nincs mit megmutatni?

Igaz, hogy egész évben csak mulatoztak, jutalmakat osztogattak maguknak az adófizetők pénzéből (amit az előző vezetés rájuk hagyott) és a munkálatokra már nem jutott idő se pénz se ész…

Az elmúlt év kiértékelésére még a decemberi falugyűlésen sem került sor, mivel a polgármester az utolsó pillanatban levette a napirendi pontról. Helyette a saját fizetésének emelését szavazták meg a képviselők (1 599 euró havonta!!!). Biztosan megérdemli, mert annyi sokat tett a falunkért. MIT IS????????

______________________________________________________________

Už je to tu !

O schopnostiach resp. neschopnostiach nového vedenia najviac prezradia čísla.

Odstupujúci starosta na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva ( OZ ) obce Milhosť konaného dňa 2.1.2015 vyslovil svoje obavy, že finančné prostriedky vo výške 158.346,54 € v prepočte na koruny takmer 5 miliónov korún slovenských, ktoré zanechal  novému vedeniu nevydržia ani rok a občania môžu očakávať po roku zvýšenie miestnych daní a poplatkov. Nové vedenie svojím ľahostajným a nerozumným hospodárením naplnilo potuchy bývalého starostu do poslednej bodky.

Uplynul jeden rok od komunálnych volieb a obecná pokladňa je takmer prázdna, poslanci na zasadnutí OZ konaného dňa 14.12.2015 pristúpili k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad!

Ako došlo k schváleniu VZN? –  Návrh VZN bol zverejnený z 3 úradných tabúl len na jednej, kde sadzba poplatku za komunálny odpad bola prekrytá ďalšou stranou (čiže bola neviditeľná). Občanovi, ktorý pred schválením to chcel pripomienkovať poslanci neudelili slovo. Pred schválením ostatných nariadení prítomní boli informovaní o vykonaných zmenách vo VZN, ale už pred  schválením VZN o miestnych daniach starosta a poslanci to nepovažovali za potrebné. Keď občania sa opýtali v diskusii či došlo k zmene poplatku starosta dal vyhýbajúcu odpoveď, že návrh bol zverejnený. Hlavný kontrolór obce na otázku občana odpovedal, že svoju pripomienku mal podať písomne pred zasadnutím OZ alebo upozorniť  zamestnancov OcÚ na to, že sadzba je prekrytá. Možno hlavný kontrolór obce nemá o tom vedomostí, že za podobné upozornenie starosta obce dal trestné oznámenie na občana z titulu znepríjemnenia práce zamestnancov OcÚ.

Najsmutnejšie na celom je, že ťažko našetrené finančné prostriedky predošlého vedenia nové vedenie premárnilo za jeden rok. Pričom z utratených miliónov nepoužilo nič  na zveľaďovanie a rozvoj obce alebo na splnenie svojich predvolebných sľubov!!!

Daňovníci obce Milhosť za posledných 12 rokov  neboli zvyknutí na zvyšovanie miestnych daní a poplatkov.

Je čas, aby v našej obci nastala zmena!!! – písali v propagačných materiáloch (terajšie vedenie).  A teraz voliči môžete platiť! Zmena = platiť.