Postrehy – Észrevételek

________________________________________________________________

Namiesto športového areálu sklad pesticíd                                             2.11.2018 

  Pesticídy sú jedinečné chemikálie, aby usmrcovali alebo iným spôsobom poškodzovali živé organizmy.                                                                                      V každej slušnej alebo vyspelej spoločnosti o takej závažnej otázke ako umiestnenie skladu na pesticídy v katastri obce  neodvážia sa rozhodnúť poslanci ( čiže 5 ľudí ) bez opýtania názoru obyvateľov obce.

Starosta mal zvolať verejnú diskusiu na danú problematiku a následne vypísať referendum, kde občania by mohli vyjadriť svoj názor!  

 Vedenie obce, aby mohlo vydať súhlas na výstavbu skladu na jedy zmenilo Územnoplánovaciu dokumentáciu obce Milhosť (ÚPN ) schválenú v roku 2014.  V ÚPN bolo navrhnuté dotknuté územie využiť pre šport, zeleň a agroturistiku.

Starosta obce Ing. Nagy na zasadnutí OZ dňa 31.3.2017 oznámil o nutnosti aktualizácie platného ÚPD obce Milhosť (formou zmien a doplnkov), ktorú odôvodnil s  podnetmi a požiadavkami občanov o výstavbu  rodinných domov v intraviláne obce. 

Zaujímalo by nás, ktoré ustanovenie  stavebného zákona predpisuje alebo nariaďuje obciam zmeniť platný ÚPN z dôvodu  výstavby  rodinných domov v intraviláne obce?!!  Bola to len zámienka na odpútanie pozornosti občanov od celej problematiky.                                                                                                                           Ďalší dôkaz o „serióznom jednaní“ alebo o  kalých praktikách terajšieho vedenia  –  posúdenie necháme na čitateľov.

Ing. Štefanovi Nagyovi a terajšiemu vedeniu vôbec  nezáleží na potrebách a požiadavkách našich občanov,  detí a mládeže, čo najlepšie dokazuje, že najprv dal zbúrať detské ihrisko pred obecným úradom a teraz namiesto vybudovania športového areálu urputne bojuje za sklad pesticíd.

„S hlbokou úctou a pokorou voči obci a jej obyvateľom pre lepší a krajší život v Milhosti!“     znie volebné heslo Ing. Nagya.

           Lepší a krajší život v Milhosti predstavuje medzi čiernymi skládkami, skladom na pesticídy!!!    Chýba nám k tomu už len sklad odpadov??!!

_________________________________________________________

 Nie mesiac pred voľbami treba začať pracovať                                       21.10.2018

Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 91.645,89 € podľa  článku 2, bodu 2.6 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s PPA Bratislava musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

Máme veľké obavy, že uvedená podmienka sa nedodržuje a preto obec bude nútená finančné prostriedky vrátiť!

Je dosť smutné, že starosta obce nevie odpovedať na žiadne technické otázky občanov týkajúce sa výstavby. Stavba sa  realizuje v rozpore so stavebným zákonom nakoľko nie je  označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby!  Samozrejme, že nie sú zverejnené – kto financuje projekt, PD a ani rozpočet.                                                                                                                                    Od zamestnancov dodávateľa sme sa dozvedeli, že za 91.645,89 € nám vybuduje len cca. 600 m chodníka bez odvodňovacieho rigolu pri hlavnej ceste. Ing. Nagy Štefan občanom na Kišperjéši nový chodník nedoprial!               Na otázku vlastníkov ako budú z ich nehnuteľnosti odvedené povrchové vody dostali odpoveď, že nato treba ďalší projekt a ďalšie peniaze, peníze, peneži!

Každý vie okrem starostu našej obce, že najprv sa zrealizuje  odvodňovací systém spolu s inžinierskymi sieťami a na záver sa robia chodníky. V Milhosti terajšie vedenie vybuduje chodník za obrovské peniaze čo následne  bude potrebné rozoberať kvôli uloženiu odvodňovacieho potrubia.

Ďalej sme sa dozvedeli, že dodávateľ stavby ide zlikvidovať už zrealizovaný odvodňovací systém – čo považujeme za nezmyselné.  Osadené kanalizačné rúry v priemere 300 mm  nahradzujú s 150 mm rúrami. Smrdí to diletantizmom!!! Nehovoriac o tom, že  ani dodávateľovi,  ani stavebnému dozoru ale ani vedeniu obce  nevadí, že chodník pri cintoríne nemá bezbariérový prístup. Mamičky s kočíkmi alebo starší občania určite to „ocenia“. Niektorým „skalným laikom“ sa to páči lebo to robí firma. Projekt nerieši ani uloženie optického vedenia na vysokorýchlostné internetové pripojenie.

Veríme, že po prečítaní článku pristúpia k náprave ako to urobili pri likvidácii čiernej skládky.                                                                                                                         Keď to zhrnieme do jednej vety –  vedenie obce vyhodilo  91.645,89 €  za 600 m chodníka čo podľa nás pri trošku šetrenia by sa dalo zrealizovať za tretinu.

________________________________________________________________                                                                                                                                                           „Proste, ŐŐŐ… “ máš smolu!                                                                            11.10.2018

         Na pobavenie čitateľov uvádzame ako starosta obce Milhosť Ing. Štefan Nagy nerešpektuje rozhodnutia Inšpektorátu práce Košice a Okresného a Krajského súdu Košice.          Pre dotknutú osobu to nebolo také zábavné.                                                               Začalo sa to všetko ešte v roku 2015 po nástupe menovaného do funkcie starostu. V uvedenom období Mgr. Katarína G. bola zamestnancom obce Milhosť ako učiteľka MŠ.         Ing. Štefan Nagy z osobnej pomsty voči dotyčnej  protiprávne  odobral príplatok za činnosť triedneho učiteľa  a takisto  v plnej výške odobral osobný príplatok (bez udania dôvodu a bez písomného návrhu riaditeľky materskej školy).

Mgr. Katarína G. podala sťažnosť na IP Košice. Pri kontrole Inšpektorátu práce Košice na obecnom úrade zistili protiprávne konanie zamestnávateľa čo uviedli aj v protokole  zo dňa 20.3.2015.   Starosta namiesto nápravy  dňa 7.9.2015 podal  žalobu proti Mgr. Kataríne G. na Okresný súd Košice-okolie , kde  sa domáhal, aby žalovanú súd zaviazal  zaplatiť sumu 1967,30 € s 5,05 % ročným úrokom.

Predmetný nárok  odôvodnili  tvrdením, že:                                                                                     1. zamestnávateľ od mája 2013 do decembra 2014 Mgr. Kataríne G. neoprávnene vyplatil osobný príplatok vo výške 911,36 €,                                                                      2. taktiež bol neoprávnene vyplatený príplatok za výkon špecializovanej činnosti v roku 2014 vo výške 55,98 €,                                                                                    3.v roku 2014 Mgr. Kataríne G. boli neoprávnene vyplatené odmeny vo výške 780 €,  4. suma 219,96 €, ktorá bola započítaná za časť dovolenky na ktorú jej nevznikol nárok a za neoprávnené odobratý a nevyplatený osobný príplatok a príplatok za činnosť triedneho učiteľa zo strany zamestnávateľa za 02 a 05/2015.

Obec Milhosť počas pojednávania vzal sčasti žalobu späť- ( uvedený v bode 2 ) vo výške 55,98 € a uznal nárok Mgr. Kataríne G. za príplatok za činnosť triedneho učiteľa vo výške 105,65 €.

Okresný súd Košice-okolie dňa 7.3.2017  žalobu zamietol a obec zaviazala uhradiť žalovanej 100 % trov konania.

Následne listom Mgr. Kataríne G.  vyzvala starostu na  zaplatenie protiprávne odobratého  platu  v sume spolu 170,29 € s 5,05 % ročným úrokom čo potvrdil Inšpektorát práce Košice a rozsudkom aj Okresný súd Košice-okolie.  Na  výzvu Ing. Nagy odpovedal , že obec podala odvolanie proti rozsudku Okresného súdu a  navrhol vyčkať na rozhodnutie odvolacieho súdu.

Krajský súd v Košiciach rozhodnutím zo dňa 21. 6.2018 potvrdil  rozsudok Okresného súdu Košice-okolie  v plnom rozsahu a priznáva žalovanej proti žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

Na koniec predsa pravda zvíťazila a príbeh má happy end.                                                         Kto si to myslí  proste….öööööö…… je na veľkom omyle!

Kým v Milhosti  bude  taký pomstichtivý človek  starostom a poslanci bez vlastných myšlienok  ho budú slepo podporovať, dobro nad zlom nikdy nezvíťazí !!!!

 Ako odôvodnil starosta po prehratom súdnom spore  Mgr. Kataríne  G., že protiprávne odobratý  plat v sume spolu 170,29 € s 5,05 % ročným úrokom jej  nezaplatí:

Zamietnutie žaloby v plnom rozsahu súdu prvej inštancie, ktorý argumentoval rovnako, ako odvolací súd, pre Ing. Štefana Nagya  nie je dostatočné a jasné vyjadrenie.

Starostova pomsta  odkrojila z obecného rozpočtu   viac ako cca. 1.500 €  (trovy konania obom právnikom), čo  samozrejme  poslanci   nezosobnili Ing. Štefanovi Nagyovi!

____________________________________________________

Plán práce na rok 2016…                                                                        

         Chceli sme plán práce na rok 2016 tak máme! Začiatkom roka sme poukázali na to, že vedenie obce z  plánu práce na rok 2015 neuskutočnilo nič, ale podarilo sa im utratiť  „zdedené“ finančné prostriedky od bývalého vedenia vo výške 158.346,54 € v prepočte  takmer 5 miliónov korún slovenských. Starosta obce to potvrdil aj vo svojom vyhodnotení roka 2015.

Môžeme konštatovať, že vedenie rýchlo sa učí! Aby občania nepovedali, že neurobili nič ani v roku 2016, vymysleli taký plán práce, ktorý hravo zvládnu aj deti v materskej škole. Keď občan to prečíta, nevieme či sa nerozplače alebo pukne od smiechu.                                    Jedná sa o:

 • Rekonštrukcia chodníkov v obci – odovzdanie projektu 2/2016. Bod splnený!  Starosta na zasadnutí OZ uviedol, že budú pokračovať s prácami v rekonštrukcii chodníkov. Keďže minulý rok neurobili nič v preklade to znamená, že ani tento rok neurobia nič!!!
 • Oprava obrubníkov pri cintoríne. Dva obrubníky sú vyvalené! Práca na cca. 1 hod.!!!
 • Výmena dopravných značiek. 2 dopravné značky sú umiestnené v obci na miestnych komunikáciách. Objednať dve značky a vymeniť to. Dúfajme, že to zvládnu s pomocou dodávateľa do konca roka!!!
 • Obnova informačných tabúľ v obci. V obci sú umiestnené 2 informačné tabule. To isté platí ako pri výmene dopravných značiek!!!
 • Údržba lavičiek... Práca na jeden deň pre dvoch zamestnancov!!!
 • Čistenie potoka v obci. Podobne ako pri údržbe lavičiek.

a mohli by sme pokračovať ďalej.

Za splnenie takého náročného plánu určite čaká vedenie obce a zamestnancov štedrá odmena.

__________________________________________________________

Veľa muziky, málo roboty….

            týmto heslom sa riadi vedenie obce Milhosť. Na zasadnutí OZ konaného dňa 29.1.2016 prítomní sa dozvedeli o pláne akcií Obecného úradu Milhosť na rok 2016. Karneval, Valentínska zábava, Veľká noc, Majáles, Deň matiek,  Deň detí,  Deň obce, Milhosťská podkova, Úcta k starším, Pamiatka zosnulých, Príprava na Vianoce, Mikuláš. „Aj vymenovať je veľa …..“.  Predpokladáme, že aktivita  našich poslancov a členov komisie bude  štedro odmenená tak ako minulý rok. V roku 2015 to činilo 4 890 € z čoho Gabriela Szedáková dostala 1 125 €.

Pre úplnosť uvádzame  aké práce plánovali vykonať v  roku 2015:

  – rekonštrukciu chodníkov na území obce

– rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci

– rekonštrukciu fontány a celkovú úpravu parku okolo fontány

– rekonštrukčné úpravy na budove OcÚ a MŠ

– opravy a údržbárske práce na verejnom vodovode.

Z dôvodu, že starosta nevyhodnotil rok 2015 (hoci to zaradil do programu zasadnutia OZ  konaného dňa 15.12.2015) v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme sa dozvedeli  nasledovné (vyjadrenie starostu obce list č. 578/2015 zo dňa 31.12.2015):

 • Zrekonštruované chodníky na území obce v roku 2015 bolo 0 m2.
 • V roku 2015 sa neuskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
 • V roku 2015 sa nevykonali žiadne rekonštrukčné úpravy na budove OcÚ a MŠ.

Obec v roku 2015 nevykonala ani rekonštrukciu fontány a celkovú úpravu parku okolo fontány.

  Na zasadnutí OZ konaného dňa 29.1.2016 poslanci jednohlasne odsúhlasili plán akcií na rok 2016, ale ani jednému  poslancovi nevadilo, že plán práce na rok 2016 nebolo zaradené do bodov rokovania. Stačí  keď sa budú zabávať a aktívne sa zapájať do rôznych akcii obce za štedré odmeny.

Na otázku občanov aké práce  plánujú vykonať v roku 2016 starosta odpovedal, že obec je v ťažkej situácií ( po ročnom pôsobení už nie sú peniaze), plánujú získať finančné prostriedky z fondov EU, podľa možnosti zaradí plán práce do programu nasledujúceho zasadnutia. Ani hlavný kontrolór neodporúčal väčšie investície, len drobné úpravy lavičiek ( tieto pripomienky resp. odpovede  v zápisnici nenájdete ).

Je zaujímavé, že na zábavu a usporiadanie 12 akcií v roku vedenie obce  smelo utráca peniaze daňovníkov, nešetrí a keď jedná sa o prácu zrazu obec je v ťažkej finančnej situácií. (pripomíname, že od predošlého vedenia zdedili finančné prostriedky vo výške 158.346,54 € v prepočte na koruny takmer 5 miliónov korún slovenských čo stihli utratiť za jeden rok).  

_________________________________________________________

Všimli sme si…. !

 • a teší nás, že rok 2015 bol taký úspešný pre vedenie obce Milhosť. Síce pre obec neurobili takmer nič ( keď nepočítame usporiadanie rôznych akcii na vlastnú zábavu, podporu miestnych podnikateľov a nehovoriac o premárnenie „zdedených peňazí“ ), ale v súkromnom živote sa im  darí napr. starosta obce Ing. Štefan Nagy už stihol zrekonštruovať rod. dom, poslanci  nakúpili nové motorové vozidlá, vylepšujú svoje obydlia.
 •  žiadna obec, kde vedenie šetrne hospodári s peniazmi daňových poplatníkov nedovolí si nakúpiť 58 ks jednorazových tričiek pre vlastnú potrebu vrátane rodinných príslušníkov  (aj detí) za 800 € (faktúra č. 15079 od PUNC reklama). Podľa vyjadrenia starostu uvedená firma  v rámci sponzorovania obce poskytla zľavu za zhotovenie tričiek. Trúfnete si odhadnúť cenu bez „sponzorskej zľavy…..?“.
 • bonusové odmeny dostali: členovia komisie za  aktivitu v kultúre (Ida Sitášová) a v hliadkovaní. Za akú prácu dostávajú komisie mesačné odmeny vo výške 40 € + 25 € spolu vo výške 65 € ???!!!!   Starosta to vie ešte aj stupňovať vo forme mimoriadnych odmien pre poslancov  „za materiálnu podporu“. Škoda, že občania, ktorí sú v hmotnej núdzi nemajú možnosť prilepšovať si takou formou… Pred voľbami im sľúbili niečo iné.

Výsledkom takého hospodárenia je:  prázdna pokladňa, zvyšovanie miestnych daní ( čo sa už aj stalo ) a predaj obecných majetkov ( čo následuje)!!!!!

________________________________________________________________

 Vedeli ste, že….?

V Obci Milhosť žije približne 90 rodín z čoho viac ako 1/3 má pozdĺžnosti na miestnych daniach a poplatkoch a tak isto 1/3 má pozdĺžnosti za dodávku pitnej vody a za odvádzanie splaškových odpadových vôd. Za 10 mesiacov pôsobenia nového vedenia t.j. do októbra 2015 sa zdvojnásobila pohľadávka obce na miestnych daniach a poplatkoch oproti stavu k 31.12.2014 vyčíslené na eurá predstavuje sumu 7.151 € a tak isto sa zdvojnásobila pohľadávka obce za dodávku pitnej vody a za odvádzanie splaškových odpadových vôd čo predstavuje sumu 12.302 €. Spolu to činí 19.453 €.
Poslancom obecného zastupiteľstva a ani hlavnému kontrolórovi obce tento alarmujúci stav asi nevadí, nakoľko poslanci OZ celý rok sa nezaoberali s danou problematikou na žiadnom zasadnutí OZ. Je zaujímavé, že vybavenie žiadosti o poskytnutie splátkového kalendára na sumu 100 € starosta považoval za dôležité prejednať a schváliť s poslancami na zasadnutí OZ, ale riešenie pohľadávky na sumu 19.453 € nie.
Podľa starostu OZ má právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa hospodárenia s majetkom obce (z toho vyplýva, že pre vedenie 100 € znamená viac ako 19.453 €).
Platenie miestnych daní a poplatkov resp. za dodávku pitnej vody a za odvádzanie splaškových odpadových vôd v obci Milhosť od nástupu nového vedenia je asi dobrovoľné (výnimku tvoria 1-2 rodiny pre ktorých je to povinné).
Nečudujme sa, že niektorí občania odmietajú platiť, keď nájdu sa neplatiči aj medzi poslancami.

Vyjadrenie starostu obce: „ Áno, obec Milhosť skutočne eviduje pohľadávku (viac ako 300 €) voči poslankyni, ale bývalý starosta údajne ústne odpustil, avšak neskôr už túto pohľadávku vymáhal. Momentálne sa čaká na vyjadrenie právnika obce ( ktorý je asi zaneprázdnený so žalobami na bývalého starostu a manželku starostu ), ako to správne vyriešiť a hneď to aj tak urobia, aby to bolo právne správne urobené….“ . Podľa nášho názoru naťahujú čas, aby sa nedalo právne vymáhať.

Obec má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou, kde poslanci dané služby a úkony využívajú s 50 % zľavou. Nájdeme medzi poslancami aj takého drzého, ktorému nestačí uvedená vymoženosť a bezplatne využíva služby obce.
Nepovažujme to za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ale len ako dohodu medzi starostom a poslancom…..

________________________________________________________________

„ Dá sa viesť aj ináč tá obec ….“

Napríklad:

 • Za 9 mesiacov zamestnanci obecného úradu (OcÚ) neboli schopní vymeniť dve žiarovky na najfrekventovanejšom moste v obci. Výmenu uvedených žiaroviek zabezpečil obecný úrad cez firmu. Jedna lampa zo štyroch na tom istom moste je už rok rozbitá. Občania ešte v marci upozornili na to starostu na zasadnutí OZ (zápisnica č. 3/2015 zverejnené v zložke dokumenty), on vysvetlil občanovi ako aj prítomným, že nefunguje kamera na námestí (kto nepozná našu obec námestie je vzdialené cca 100 m od spomínaného mosta).  Keďže do dnešného dňa svetlo nie je opravené niekto konečne by mal povedať starostovi, že kamera to určite neopraví!                            Záležitosť 10 minút práce a cca. 15 € položka z rozpočtu obce.
 •  Od roku 2008  postupne sa vybudovalo detské ihrisko pred OcÚ. Z roka na rok sa vylepšovalo, dopĺňalo,  zmodernizovalo, kým nedosiahlo svoju konečnú podobu.  Okrem detí z našej obce navštevovali to aj detí z okolitých  obci ako Kechnec a Seňa.  Bežná údržba alebo výmena pokazených dielov patrilo k bezpečnému prevádzkovaniu ihriska. Po nástupe nového vedenia čuduj sa svet prevádzkovanie ihriska sa stalo zrazu životu nebezpečné!  Za zatvorenie ihriska bojovala celá rodina Szedáková. Poslanec B. Szitás mal taký  „slabý pokus“ oponovať Szedákovej, ale rýchlo sa zaradil medzi poslušnými poslancami a pochopil, že Szedáková „nezoberie na svoje plece  zodpovednosť“  za prevádzkovanie takého  „nebezpečného ihriska“. Keby niekto zabudol čo sľubovala pre voličov Gyöngyike Vaštagová citujeme: „Chcela by som, aby naše deti sa mali kde hrať ….“.                                                                                                                             Poslanci sa rozhodli, že pre obec bude lepšie keď ihrisko sa zavrie, ale najlepšie bude pre suseda lebo už nikým nerušene môže spať po nočnej.
 • Starosta obce toleruje poškodenie resp. ničenie majetku obce v prípadoch, keď to neschválne urobí dotyčný alebo zamestnanec obce (rozbyté kvetináče, zničený kontajner na odpad, škoda pri kosení atď.) Starosta všetko rieši pohovorom a následky znášajú poctiví platitelia daní.